Λίγα λόγια για εμάς

Εάν είστε εκπαιδευτικός και θέλετε να εκδώσετε ηλεκτρονικά ή έντυπα το βιβλίο σας, για το Γυμνάσιο ή το Λύκειο, δείτε τους όρους συνεργασίας και επικοινωνήστε μαζί μας!!!

Όροι συνεργασίας

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στη Χαλκίδα σήμερα στις …………………………………. , αφ’ ενός ο Συγγελάκης Κοσμάς του Δημητρίου, κάτοικος Χαλκίδας , οδός ……………………. με αριθμό …………………….. με Α.Δ.Τ………………………, ΑΤ ……………………………. Χαλκίδας, νόμιμος εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου «Νέα Ελληνική Εκπαίδευση» οδός Αγ. Γεωργίου 20 Βασιλικό Χαλκίδας, ονομαζόμενος στα επόμενα εκδότης και αφ’ ετέρου ο/η…………………………………… ……………………………….. του ……………………………….,κάτοικος …………………………….. και με Α.Δ.Τ: …………………………. ονομαζόμενος στα επόμενα συγγραφέας, συμφώνησαν και δέχτηκαν τα επόμενα:

Ο συγγραφέας αναθέτει στις Εκδόσεις «Νέα Ελληνική Εκπαίδευση» την ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου του με τίτλο :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Το βιβλίο αυτό και η συλλογή θεμάτων απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Οι όροι της συμφωνίας είναι οι επόμενοι:

1. Η δαπάνη της ηλεκτρονικής έκδοσης θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον εκδότη.

2. Η ηλεκτρονική και έντυπη διακίνηση των βιβλίων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τις εκδόσεις «Νέα Ελληνική Εκπαίδευση».

3. Τα συγγραφικά δικαιώματα καθορίζονται ως εξής: Ο συγγραφέας θα παίρνει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της τιμής ηλεκτρονικής πώλησης του βιβλίου, με βάση τις τραπεζικές αποδείξεις των συνεργαζόμενων τραπεζών.

4. Σε περίπτωση πώλησης του βιβλίου σε έντυπη μορφή , ο συγγραφέας θα λαμβάνει
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της τιμής πώλησης με βάση τα εξοφλημένα τιμολόγια.

5. Η εκκαθάριση θα γίνεται από 30/6 – 30/7 κάθε έτους από την ημερομηνία κυκλοφορίας
του βιβλίου .

6. Οι διορθώσεις θα γίνονται από τον συγγραφέα.

7. Τα γραμμικά δικαιώματα του βιβλίου ανήκουν αποκλειστικά στις εκδόσεις «Νέα Ελληνική Εκπαίδευση» και απαγορεύεται να κυκλοφορήσει μέρος του βιβλίου ή και ολόκληρο το βιβλίο από τον ίδιο τον συγγραφέα ή άλλο εκδοτικό οίκο. Στην περίπτωση που ο συγγραφέας εκδώσει έστω και μέρος του βιβλίου, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδοτικού οίκου που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα , τότε οι εκδόσεις «Νέα Ελληνική Εκπαίδευση» διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν σε ένδικα μέσα για διαφυγόντα κέρδη.

8. Η λιανική τιμή πώλησης του βιβλίου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή θα καθορίζεται από τον εκδότη.

9. Ο Συγγραφέας εγγυάται και υπόσχεται ότι το προαναφερόμενο βιβλίο αποτελεί δικό του έργο, νέο, ανεξάρτητο και αυτοτελές πνευματικό του δημιούργημα και σαν τέτοιο απολάβει της από του νόμου παρεχόμενης προστασίας. Ο εκδότης, καμία απολύτως ευθύνη έχει έναντι τρίτων , σχετικά με το περιεχόμενο των βιβλίων.

10. Σε περίπτωση διαφωνίας εκδότη – συγγραφέα, η διαφωνία τίθεται σε διαιτησία από δυο διαιτητές έναν από το μέρος του εκδότη και έναν από το μέρος του συγγραφέα.

11. Σε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια, είτε του εκδότη είτε του συγγραφέα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Χαλκίδας.

12. Το συμφωνητικό αυτό ισχύει και στην περίπτωση που οι εκδόσεις «Νέα Ελληνική Εκπαίδευση» αλλάξουν επωνυμία , αρκεί να παρουσιάζεται στη νέα επωνυμία σαν μέτοχος ο κ. Συγγελάκης Κοσμάς ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του.

13. Τα συγγραφικά δικαιώματα θα αποδεικνύονται με ενυπόγραφες από το συγγραφέα αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

14. Ο συγγραφέας δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάνει υποδείξεις στον εκδότη σχετικά με τη διακίνηση του βιβλίου.

15. Ο εκδότης δεν έχει καμία ευθύνη οικονομική ή ηθική, αν οι πωλήσεις του βιβλίου ηλεκτρονικές ή έντυπες είναι μικρές. Επίσης ούτε ο συγγραφέας έχει ευθύνη οικονομική ή ηθική έναντι του εκδότη στην περίπτωση των περιορισμένων πωλήσεων.

16. Σε περίπτωση αλλαγής της ύλης, ο συγγραφέας είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει το βιβλίο, αφού βέβαια αυτό ζητηθεί από τον εκδότη, σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

17. Ο συγγραφέας εγγυάται και υπόσχεται ότι δε δεσμεύεται με συμβόλαιο από άλλο εκδοτικό οίκο και γενικά ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο νομικό εμπόδιο από μέρους του για την έκδοση αυτού του βιβλίου. Στην περίπτωση τέτοιου νομικού προβλήματος, οι εκδόσεις «Νέα Ελληνική Εκπαίδευση» όχι μόνο ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι τρίτων, αλλά και θα απαιτήσουν από το συγγραφέα να καταβάλλει όλα τα έξοδα έκδοσης του βιβλίου.

18. Τα συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και πήραν δύο ο εκδότης και ένα ο συγγραφέας.

Οι συμβαλλόμενοι

Ο εκδότης                                                                                                                                                  Ο συγγραφέας.